Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตาก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เด็กนักเรียน          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดอมรม
   ให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาต้น - ประถมปลาย 
   เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ได้รู้จัดการบันทึกบัญชีรับ - จ่ายของตนเอง
   สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน และเพื่อสร้างเสริมวินัยทางการเงินและยึดหลัก
   การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ ได้รับความร่วมมือ
   จากคณะอาจารย์ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควเป็นอย่างดี
   ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ตำบลยกกระบัตรอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional