Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ จัดอบรม โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชี          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต
   รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
   การจัดอบรม หลักสูตร “การใช้โปรแกรมตรวจสอบบัญชี”  รุ่นที่ 1
   ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

             การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
   การอบรมได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
   ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชี :Audit
   Command Language (ACL)  และโปรแกรมมาตรฐาน
   สำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (CATs)
   นอกจากนี้ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
   ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร   ผู้เข้ารับการอบรม
   ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หรือ ผู้ช่วยผู้สอบ
   บัญชีภาคเอกชน จำนวน 30 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional