Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง  จัดอบรม
   โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน 
   แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  รุ่นที่ 2  ในวันที่
   10  กรกฎาคม  2552  ณโรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   เพื่อติดตามและกระตุ้นเตือนให้เด็กนักเรียนมีการบันทึก
   บัญชีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  สร้างวินัยทางการเงิน
   ให้กับเด็กนักเรียน รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว
   มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล นำไปสู่การดำเนินชีวิต
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบสมดุล 
   โดยมีนายภราดร  ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภา
   ผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิอบรม  
   และนางพรวิภา  สุ่มทา  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์อ่างทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว
   ได้เชิญดารานักแสดงเยาวชนต้นแบบ อาทิ นายปฎิญญา 
   วิโรจน์แสงประทีป (แอมป์)  นายอะตอม สัมพันธภาพ
   (อะตอม) และนางสาววิภารัตน์  แจ้งสว่าง (น้องมิ) 
   ร่วมกิจกรรมและบอกเล่าถึงผลดีและประโยชน์ที่
   ได้รับจากการจัดทำบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียนนำ
   ไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในโอกาสนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional