Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจฯ ฝึกอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่าย          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่าย
   สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง (การเพ้นท์แก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
   ข้าราชการและลูกจ้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ทักษะในวิชาชีพเสริม
   สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
   เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างของ
   กรมตรวจบัญชี  ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการออมและควบคุม
   ไม่ให้ใช้จ่ายเกินรายได้ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional