Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์สร้าง 7 บทบาทภายใต้ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน  
         กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เกิดขึ้นเพื่อเป็น
   แหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกในชุมชน สำหรับ
   การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
   ลดรายจ่าย และส่งเสริมการออม ด้วยกระบวนการ
   บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
   โดยสมาชิกสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
   พัฒนาชุมชนได้ด้วยการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม
   กับชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างศักยภาพและความ
   เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
   และองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้
   ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
   เมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2547  คณะกรรมการกองทุน
   หมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่ง  จะต้องจัดทำ
   บัญชีของกองทุนหมู่บ้านและรายงานผลการดำเนินการ  
   รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
   ต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   แห่งชาติ
          ทั้งนี้  เมื่อมีการจัดทำบัญชี  ความโปร่งใส 
   และถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
   ถือเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
   จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
   ประสิทธิผล  โปร่งใส และตรวจสอบได้  กรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว  จึงได้ร่วมกับ 
   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
   สร้างระบบการควบคุมภายในภาคประชาชนรองรับ
   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยจัดทำคู่มือแนะนำ
   ระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำ
   ระบบควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   ได้ทราบถึงแนวทางการควบคุมภายใน   ใน  7  บทบาท
   ที่สำคัญได้แก่  การควบคุมภายในด้านบริหารทั่วไป 
   ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ด้านการให้กู้ 
   ด้านการรับฝากเงิน  ด้านค่าหุ้น  ด้านการจัดสรร
   กำไรสุทธิ  และด้านสินทรัพย์
         
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กล่าวว่า “การสร้างระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน
   รองรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะเป็นการสร้าง
   ให้ผู้แนะนำระบบการควบคุมภายในมีบทบาทใน
   การแนะนำระบบการควบคุมภายใน  ต่อเครือข่าย
   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใน  7 บทบาท
   ที่สำคัญ  จะช่วยให้กองทุนฯ  มีระบบควบคุมภายใน
   ที่มีศักยภาพ ชุมชนมีแหล่งทุนหมุนเวียนที่โปร่งใส
   ตรวจสอบได้ อันส่งผลให้ชุมชนมีความสามารถใน
   การพัฒนาตนเองและพัฒนากองทุนฯ  เพื่อก้าวไป
   สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต และที่
   สำคัญสมาชิกหรือประชาชน มีทุนในการประกอบอาชีพ  
   ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออมสำรองไว้
   เมื่อจำเป็น   นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
   ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบัน”

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional