Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตรวจบัญชีสหกรณ์สร้าง ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
          พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   แห่งชาติ  พ.ศ. 2547  กำหนดเจตนารมณ์ในการเสริม
   สร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการ
   หมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคม
   ของตนเองในด้านการเรียนรู้  การพัฒนาและการสร้าง
   ความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหา  การสร้างศักยภาพ
   และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
   ประชาชน และองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
   และชุมชนเมือง มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่เป็นเครือข่าย
   กับกองทุนฯ ในแต่ละพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
   เกี่ยวกับการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน
   ของกองทุนฯ ตลอดจนแนวทางการจัดระบบการควบคุม
   ภายในภาคประชาชนเพื่อรองรับกองทุนหมู่บ้านและ
   ชุมชนเมือง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงร่วมมือกับ
   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
   และโครงการต้นกล้าอาชีพ สร้างผู้แนะนำระบบการ
   ควบคุมภายใน เพื่อประเมินและแนะนำระบบการ
   ควบคุมภายในเบื้องต้นของกองทุนฯ รวมทั้งเสริมสร้าง
   ความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชีผ่านเครือข่ายครูบัญชีอาสา
          นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กล่าวว่า ได้คัดเลือกผู้แนะนำระบบควบคุมภายใน
   (ต้นกล้า) ไว้ทั่วประเทศจำนวน  8,000 คน จาก
   79,170  กองทุน โดยได้นำร่องจัดสัมมนา “สร้างระบบ
   การควบคุมภายในภาคประชาชนรองรับกองทุนหมู่บ้าน
   และชุมชนเมือง”  ระหว่างวันที่  21 – 23 กรกฎาคม
   2552 ที่จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้เข้าสัมมนาจาก
   3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ยะลา
   นราธิวาส รวม 29  อำเภอ 1,275  กองทุน ประกอบด้วย
   ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นต้นกล้าจำนวน 173 คน มาจาก
   สตูล 37 คน นราธิวาส 78 คน และยะลา 58 คน
   นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากบุคลากรของกองทุน
   อำเภอละ 3  กองทุน กองทุนละ 2 คน ครูบัญชีอาสา
   จังหวัดละ 1 คน วิทยากรหลักอำเภอละ 1 คน
   วิทยากรผู้ช่วย  20  กองทุนต่อ 1 คน ผู้สอบบัญชี
   ใน 3 จังหวัด 30 คน และพนักงานราชการที่ได้รับ
   มอบหมาย 30 คน รวมทั้งสิ้น 503 คน เข้าร่วม
   การสัมมนาด้วย

          นายอนันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้แนะนำระบบควบคุม
   ภายใน หรือ ต้นกล้า จะมีบทบาทในการแนะนำระบบ
   การควบคุมภายในต่อเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล
   เพื่อรายงานต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
   เมืองแห่งชาติ  ใน 7 บทบาทที่สำคัญ  ได้แก่ด้าน
   การบริหารงานทั่วไป ด้านเงินสดและเงินรับฝากธนาคาร
   ด้านการให้กู้ยืม  ด้านการรับฝากเงิน  ด้านค่าหุ้น 
   ด้านการจัดสรรกำไรสุทธิ  และด้านสินทรัพย์ โดยผล
   ที่ได้รับจากการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้กองทุนฯ
   มีระบบควบคุมภายในที่มีศักยภาพ ชุมชนมีแหล่ง
   ทุนหมุนเวียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงภัย 
   และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
   ชุมชนเมือง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional