Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ปี 53 ตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้านำร่องพัฒนามาตรฐานการบัญชี24 สหกรณ์อิสลาม         
          สหกรณ์อิสลามเป็นสถาบันของประชาชนที่นับถือ
   ศาสนาอิสลาม มีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างจากสหกรณ์
   ทั่วไป ทั้งด้านหลักคิด การวัดผล และการคำนวณผลตอบแทน
   ต่างๆ โดยเน้นให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
   ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนอิสลาม
   ต่างๆ ให้มีสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อลด
   อุปสรรคและปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมี
   การนำระบบสหกรณ์ที่มีหลักการดำเนินงานตรงตามหลักศาสนา
   มาเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวจากลักษณะการ
   ดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามมีความซับซ้อนยุ่งยาก
   จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มความถูกต้อง
   รวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการ
   มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับความต้องการ
   ของชุมชนอิสลามมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   จึงจัดหาโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูปสำหรับสหกรณ์อิสลาม
   มาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการสหกรณ์อิสลามเป็นการเฉพาะ
   นับตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบ
   โปรแกรมให้กับสหกรณ์ไปแล้วจำนวน 5 สหกรณ์ ในปี 2552
   มอบเพิ่มอีก 14 สหกรณ์ รวม 19 สหกรณ์ และตั้งเป้าหมาย
   จะมอบโปแกรมเพิ่มอีก 5 สหกรณ์ในปี 2553
          นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กล่าวว่า แต่เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดความพร้อม
   ทางด้านบุคลากรในด้านการใช้โปรแกรมบัญชีและความเข้าใจ
   ในโครงสร้างธุรกิจสหกรณ์อิสลาม ทำให้การนำโปรแกรมระบบ
   บัญชีไปใช้กับสหกรณ์ยังไม่บังเกิดผลเท่าที่ควร   จึงจัด
   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
   สหกรณ์อิสลามขึ้น เพื่อสนับสนุนพนักงานให้มีความรู้และ
   ทักษะในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์อิสลาม โดยจะ
   ดำเนินการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมฯ กับ 17 สหกรณ์ ในเขต
   พื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา ตรัง กระบี่
   ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 3 เดือน
   (กรกฎาคม-กันยายน 2552)

         
“การพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์
   อิสลาม เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินงานสหกรณ์
   หากมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้
   โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสหกรณ์อิสลาม ก็จะช่วยเสริมสร้าง
   ระบบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
   ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
   เศรษฐกิจและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้”
   นายอนันต์ กล่าว

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional