Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. เพชรบุรี สัมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย
   น.ส.อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี 
   ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดเพชรบุรี
   ประจำปี 2552 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
   การปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย 
   และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
   และนำกลับไปพัฒนาเครือข่ายของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี คุณอุดม นิลผึ้ง 
   คุณกุลณัฐ พานข้าวตอก คุณวิโรจน์ ปิ่นเศรียร ครูบัญชีอาสา จ.เพชรบุรี ร่วมเสวนา
   ตอบปัญหาของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 171 คน
   ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional