Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อ่างทอง สานต่อโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียน          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 
   จัดอบรม
โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
   เป็นปีที่ 2  โดยส่งเสริมความรู้การจัดทำบัญชีรับ-
จ่ายในครัวเรือนให้กับเยาวชน
   นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3 - 6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
   จำนวน 1,164 คน เพื่อติดตามและกระตุ้นเตือนให้เด็กนักเรียนมีการ
   บันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ  สร้างวินัยทางการเงินให้กับเด็กนักเรียน
   รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล นำไปสู่การดำเนินชีวิต
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบสมดุล  โดยมี นางพรวิภา  สุ่ม
ทา 
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ 
   และ
สำนักงานฯ ได้เชิญดารานักแสดงเยาวชนต้นแบบ อาทิ
นายปฎิญญา 
   วิโรจน์แสงประทีป
(แอมป์)  นายอะตอม  สัมพันธภาพ (อะตอม)
   และนายเทวินธวิ์  คุณารัตนวัฒน์ (จอห์นสัน)  ร่วมกิจกรรมและบอกเล่าถึง
   ผลดีและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำบัญชีให้กับเยาวชนนัก
เรียนนำไปปฏิบัติ
   เป็นแบบอย่างในโอกาสนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional