Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในงานมหกรรมข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท  นำโดย นางสาวอุบลศรี  หอพัตราภรณ์ 
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมข้าวคุณภาพดี
   จังหวัดชัยนาท ภายใต้ชื่อว่า "ข้าวชัยนาทก้าวไกล  เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง" โดยมี
   นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
   สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
   เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
   ทั่วไปได้รับความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนสามารถนำข้อมูล
   ทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล อันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิต
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยข้าว
   จังหวัดชัยนาท


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional