Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 ร่วมกับ สตท.9 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการฯ          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ
   ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9
   พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
          และในวันเดียวกันนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
   และข้าราชการในสังกัดได้เดินทางศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์
   การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จังหวัดพังลุง ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการ
   เชื่อมโยงกลไกทางบัญชีเพื่อ
สร้างสรรค์ชุมชนตามโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ
   สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional