Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานกรมวิชาการเกษตร 36 ปี          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่
   ความรู้ด้านบัญชีในงานกรมวิชาการเกษตร 36 ปี นำเกษตรดีพัฒนาไทย
   การเกษตรก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า จัดโดยกรมวิชาการเกษตร
   ระหว่างวันที่  11 - 12 มิถุนายน 2552 ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
   ให้บริการสอนแนะความรู้พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมี
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดงาน ณ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา 
   จังหวัดชัยนาท 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional