Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สงขลา เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้กับเยาวชนในสถานศึกษา          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 
   จัดอบรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนให้กับนักเรียนนักศึกษา
   จากวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
   จังหวัดสงขลา จำนวน 251 คน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
   ใน
การจัดทำบัญชี สามารถจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รวมทั้ง
   นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนถ่ายทอดให้กับสมาชิก
   ในครัวเรือน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงินของตนเองและ
   ครอบครัว อันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เป็นวิทยากร
   บรรยายความรู้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional