Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน " (CFSAWS :ss )          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   ฉะเชิงเทรา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การใช้
   เครื่องมือเตือนภัย
ทางการเงิน (CFSAWS :ss)"
   ให้แก่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ในพื้นที่
   จ.ฉะเชิงเทรา ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด
ฉะเฉิงเทรา
   และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เพื่อเผยแพร่
   และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ CFSAWS :ss
   และนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง
เตือนภัยการเงินของสหกรณ์
   ในการนี้ได้จัดให้มีเวทีรับฟังรับข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยน
   ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน
   (DFSAWS :ss) ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตร
   เมืองแปดริ้ว จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional