Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เพชรบุรี ส่งเสริมความรู้บัญชีครัวเรือนในค่ายเยาวชนรักษ์สหกรณ์          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
   การจัดทำบัญชีครัวเรือน
เรื่อง"เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ ฉลาดออม"
โดยสอนแนะ
   การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   ค่ายเยาวชนรักษ์สหกรณ์ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ระหว่างวันที่ 6-7
   มิถุนายน 2552 เพื่อให้เยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน
   ตลอดจนรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดี กิจกรรมดังกล่าวมีเยาวชนเข้าร่วม
   โครงการจำนวน 200 คน จาก 7 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
   พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายฯ
   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
   อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional