Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 นางจิรภา  อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์
   โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี” เพื่อให้
   ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
   และรับทราบนโยบายการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร รวมทั้งข้อสังเกต
   จากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนกับกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์ ตลอดจนไ
ด้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลที่เป็น
   ประโยชน์ในการพัฒนางานสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สอบบัญชี
   และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน จำนวน 272 คน ณ
ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3
   โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional