Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ออกหน่วยบริการความรู้ด้านบัญชี สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ออกหน่วย
   บริการให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
   และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในงาน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
   สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2552" ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
   ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการสอนแนะรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ
   การจัดทำบัญชีดังกล่าวให้กับเกษตรกร  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวัง
   ให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ
   วางแผนประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงิน และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแนว
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวง
   หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
            งานดังกล่าวจัดโดยจังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ซึ่งบูรณาการการทำงาน
   ร่วมกัน โดยออกพบปะเยี่ยมเยียน และนำงานบริการ/สวัสดิการสงเคราะห์ของรัฐ
   เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงาน
   ภาครัฐให้มากขึ้น
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional