Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี สอนแนะบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียน          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   ได้จัดกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนภายใต้โครงการ
   ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตามโครงการตามพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนระดับชั้น
   ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้
   รู้จักการใช้จ่ายเงิน อันจะนำไปสู่การออมและขยายผลไปสู่ครอบครัวสามารถ
   ดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งผลให้
   ตนเองและครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยมีข้าราชการ 
   พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านดงดารา 
   อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional