Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับบุคลากรในสังกัด          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน หลักสูตร การเรียนรู้ด้านการดูแล
   สุขภาพกายและสุขภาพใจ
 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2552
ให้กับข้าราชการ
   ในสังกัดส่วนกลางเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันดูแลรักษา
   สุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง
   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัด ตลอดจนได้มีโอกาส
   แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น
   จำนวน 82 คน ณ เดอะเลกาซี  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional