Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ
   พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จทรงเยี่ยมและติดตาม
   การดำเนินงาน ”โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระราชูปถัมภ์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
   พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ ทรงประทานเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่
   ผู้สนับสนุนและช่วยเหลืองานในโครงการฯ ณ วัดหัตถสารเกษตร หมู่ที่ 8
   ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
          การนี้ นางอัจฉราภรณ์  ศรีบุญจิตต์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   ปทุมธานี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และเข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรัก
   แห่งครอบครัว พร้อมทั้งได้ทูลเกล้าถวายกระปุกออมสิน "ช้างมีสุข" ในครั้งนี้ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional