Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ลำพูน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...สอนแนะบัญชีให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 6          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
   นำโดย นางรุจิเรข  ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
   ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ "คลินิคบัญชี" ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  
   บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้บริการคำปรึกษาแนะนำ
   และสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนการประกอบ
   อาชีพ รวมทั้งบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อส่งเสริมให้เกษตกรและ
   ประชาชนทั่วไปได้นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประกอบการวางแผนดำเนินชีวิต
   สร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครัวเรือน อันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิต
   ตามวิถีที่พอเพียง โดยมี
นายดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการ
   จังหวัดลำพูน
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยไซ
   หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional