Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจฯ ทุ่มงบฯ พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินระดับชาติ          นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะ
   โฆษกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมฯ ได้กำหนดนโยบายจะเป็น
   ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติ (National Cooperative
   Financial Hub : NCFH)
ให้ได้ภายในปี 2554 เพื่อสร้างระบบบัญชีและเครื่องมือ
   อันทันสมัย สามารถสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐานสากล รวบรวมและ
   วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศแบบ Real – time ได้ ส่งสัญญาณเตือนภัย
   ในทันทีเมื่อเกิดภาวะความเสี่ยงทางการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ ให้บริการ
   รายงานภาวะเศรษฐกิจของระบบสหกรณ์ต่อรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อแก้ไข
   ปัญหาอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนภารกิจของกรมฯ
   จากผู้ตรวจสอบบัญชี   มาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาได้อีกด้วย
   ทั้งนี้ กรมฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา
   ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก
   ในปีงบประมาณ 2552 จะจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล
   ทางการเงินฯ ด้วยการศึกษาสถานะของระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้งานในปัจจุบัน
   กำหนดผังบัญชีมาตรฐาน และกำหนดมาตรฐานข้อมูล   เพื่อเป็นชุดข้อมูล
   มาตรฐานเชื่อมโยงมายังศูนย์ฯ พร้อมกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของ
   ระบบสารสนเทศที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของศูนย์ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
   การจ้างศึกษา  การทำ master plan  ให้เกิดแนวทางในการขับเคลื่อน  ที่ชัดเจน
   อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่องสมกับการเป็น HUB ของขบวนการ
   สหกรณ์และเกษตรกร 
ระยะที่สองในปีงบประมาณ 2553 วางแผนพัฒนาระบบ
   เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของสหกรณ์และ
   รองรับการทำงานของศูนย์ข้อมูลทางการเงิน โดยพิจารณาจากขอบข่ายงาน
   ในระยะที่ 1  ในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้บริการและ
   ผู้ให้บริการ และระยะที่สามปีงบประมาณ 2554-2555 จะนำระบบสารสนเทศที่
   พัฒนาแล้วในระยะที่ 2 ออกใช้งานกับสหกรณ์ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
   และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย 
          นายเกรียงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า
ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์
   ระดับชาติ (National Cooperative Financial Hub : NCFH) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ จะเป็นระบบสารสนเทศแห่งแรก   ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
   องค์กรของประชาชนกับหน่วยงานราชการที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูล
   ได้อย่างทันเวลาให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์   และที่สำคัญหน่วยงานเอกชน 
   ที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจธุรกิจ   หรือหน่วยงานราชการที่มี
   หน้าที่ดูแลภาวะการเงินของประเทศ  ก็สามารถใช้ข้อมูลด้านการเงินไปวางแผน
   และพัฒนาประเทศได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional