Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุงให้การต้อนรับคณะอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 
   นำโดย
นางสาววิภา  เจริญศิริสุนทร  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 
   ร่วมกับ  สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด 
   ให้การต้อนรับคณะอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ 
   ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ 
   จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  9  ในการศึกษาดูงาน  ณ สหกรณ์กองทุน
   สวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
          การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานระหว่าง 
   ผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์
   เป็นสำคัญ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
   ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 50 สหกรณ์ รวม  81 คน

 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional