Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีฯ จัดอบรมเสวนาครูบัญชีเกษตรกรอาสา          เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม   2552  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   นครศรีธรรมราช
 
จัดอบรมหลักสูตรเสวนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 
   ตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย เพื่อแลกเปลี่ยน
   เรียนรู้และคัดเลือกแกนนำเครือข่ายระดับอำเภอ  พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารด้วย  โดยมีครูบัญชีเข้าร่วมเสวนาจาก 
 21  อำเภอ 
   รวม  187  คน  ข้าราชการและ พนักงานราชการ รวม  30  คน  เข้าร่วมการเสวนา
   โดยมี
นางนงลักษณ์   ดำรงศิริ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง
   จังหวัดนครศรีธรรมราช
  


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional