Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


คณะพัฒนา NCFH ดูความพร้อมสหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ ฯ



          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  คณะทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย 
   นางนฤมล  พนาวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา ร่วมกับ คณะที่
   ปรึกษาจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย 
   รศ.ดร.กมเลศน์  สันติเวชชกุล  ศึกษาดูงานและสำรวจข้อมูล ทางด้านระบบ
   บัญชี ระบบข้อมูลของสหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ราชบุรี จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการ
   พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติ (National Cooperative
   Financial Hub : NCFH) โดยมี นางพัชรี  รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10  และนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช  หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมหนองโพธิ์
   ราชบุรี จำกัด   จังหวัดราชบุรี
          ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติ (National Cooperative
   Financial Hub : NCFH) เป็นโครงการที่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   นายศุภชัย  บานพับทอง ได้มีดำริให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่สามารถบูรณาการกับระบบข้อมูลของสหกรณ์ได้
   เพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและเผยแพร่และเตือนภัยอย่างทันเวลา
   และทันสถานการณ์โดยระบบ IT การศึกษาดูงานที่สหกรณ์โคนมหนองโพธ์
   ราชบุรี  จำกัด  นี้ เป็นการสำรวจ ลักษณะของระบบข้อมูล ระบบ ของสหกรณ์ที่
   ดำเนินธุรกิจการรวบรวมน้ำนมดิบและแปรรูป  รวมทั้งการทดลองทำแผนกลยุทธ์
   สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารควบคู่กับความพร้อม
   ในด้านระบบข้อมูลด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional