Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ ขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
   พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2
   ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
          
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ตรวจสอบกิจการ
   โดยที่ผ่านมาได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
   กับหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ อาคาร
   KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเครือข่าย
   ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจสอบให้กับ
   ผู้ตรวจสอบกิจการ  เพิ่มขีดความสามารถในการให้คำแนะนำและสามารถ
   แก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ได้  
การประชุมดังกล่าวจึงเป็นก้าวแรกแห่งการ
   ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้ตรวจสอบกิจการดังกล่าว
   โดยมีผู้แทนหน่วยงานในภาครัฐและภาคสหกรณ์ประกอบด้วย 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สันนิบาตสหกรณ์
   แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ฯ 5 ประเภท เข้าร่วมการประชุม 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional