Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา สอนแนะการวางแผนและดำเนินชีวิตด้วยบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2552 นางสาวนพวรรณ  กัตติกามาส  หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
   ในสังกัด เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552
   และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
   ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี"
   พร้อมให้บริการคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร
   เยาวชนนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร เยาวชนนักเรียน
   และประชาชนทั่วไปสามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายประจำวัน ทราบฐานะการเงิน
   และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของตนเอง
   และครอบครัวได้  โดยมี
นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
   พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณวัดตะโก  ตำบลดอนหญ้านาง 
   อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional