Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ เสริมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ภาคเอกชน          นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้เกียรติ
   เป็นประธานเปิด
การสัมมนา 4 ภาค เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
รุ่นที่ 3
   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
   และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 
   จังหวัดชลบุรี
          การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับ
   เครื่องมือ CFSAWS:ss และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน  การบริหารจัดการ
   ทางการเงินตลอดจนความเสี่ยงของสหกรณ์ได้  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 (รุ่นที่ 3) จำนวน 81 คน และในพื้นที่สำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ 2 (รุ่นที่ 4) จำนวน 115 คน 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional