Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สุโขทัย สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
   ร่วมกับ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 
นำโดย นายวันชัย  ไม้วัฒนา หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย  และ 
นายชวนินทร์  เพมะ  นายก
   เทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ
  ได้ร่วมดำเนินการจัดอบรมการจัดทำบัญชี
   รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชนจำนวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน
   รวม 70 คน เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้มีความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
   ในครัวเรือนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชน
   เป็นการสร้างความแข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
   และในโอกาสเดียวกันนี้  นายชวนินทร์  เพมะ  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดการอบรม  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกงไกรลาศ  อำเภอกงไกรลาศ 
   จังหวัดสุโขทัย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional