Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก 
   โดย นางสาวสดศรี  พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก 
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักสูตร “การจัดทำบัญชี
   โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”
 โดยมี
   นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์  นายอำเภอแม่สอด  ให้เกียรติเป็นประธาน
   เปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด
   จังหวัดตาก
          การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 มีวัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ 
   กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร และกลุ่มกิจกรรมอาหารกลางวัน สามารถนำ
   ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชี
   กิจกรรมต่าง ๆ ได้  มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียน
   ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก 
   เขต 2 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
   คณะกรรมการภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก 
   ทั้งสิ้นจำนวน 135 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional