Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.10 เสริมทักษะการตรวจสอบกิจการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ รุ่นที่ 2          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  นางพัชรี  รักเรียนรบ   ผู้อำนวยการ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
   การตรวจสอบกิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ภายใต้โครงการ
   เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ ณ โรงแรมริเวอร์ 
   อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม
          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
   เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  และจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ 
   กฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ความรู้ความเข้าใจ
   เทคนิคการตรวจสอบด้านการตรวจสอบการเงินการบัญชี  การตรวจสอบ
   การบริหารและการปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจการสรุปผลและการจัดทำ
   รายงานตรวจสอบกิจการ  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
   ในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์
   ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 
   จำนวน 51 สหกรณ์ 89 คน  กำหนด
จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17
   พฤษภาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional