Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือในการแก้วิกฤติสู่เศรษฐกิจพอเพียง          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
   โดย นายสุกิจ จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี 
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมโครงการรวมพลคนทำบัญชี
   แก้วิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน หลักสูตร "บัญชีแก้วิกฤติสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ
   บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
   การประกอบอาชีพได้  ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
   ประกอบอาชีพเสริมเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
   เกษตรกรทั่วไปในเขตอำเภอตระการพืชผล  และอำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 250 คน
   โดยมี
นายชาตรี  ดิเรกศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้เกิยรติเป็นประธาน
   เปิดการอบรม  ณ โรงแรมอุบลบุรี  รีสอร์ท  ตำบลน้ำคำแซบ อำเภอวารินชำราบ
   จังหวัดอุบลราชธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional