Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 เพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรมบริหารเว็บไซด์ให้กับบุคลากร          เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2552 นางสาวสมรัก  เกิดกฤษฎานนท์ 
   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
   หลักสูตร 
"การใช้งานโปรแกรมบริหารเว็บไซต์ EasyWeb Time Version 2007”

   ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
   นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม
   ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการของแต่ละสำนักงานที่ปฏิบัติงาน
   ด้านการบริหารปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งสิ้น 20 คน  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional