Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม เพิ่มศักยภาพด้านบัญชีให้กับบุคลากรในโรงเรียน ตชด.            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
   โดย นายศุภชัย  กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
   พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักสูตร การจัดทำบัญชี
   โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ให้กับบุคลากร
   ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โดยมี
พ.ต.ท.คุณาวุฒิ  สุริโย รองผู้กำกับการ
   กองกำกับการตำรวจตระเวณชายเเดนที่ 23
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
   ณ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
           การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 โดยมี
   วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
   กลุ่มกิจกรรมสหกรณ์  กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร และกลุ่มกิจกรรม
   อาหารกลางวัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำ
   ให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
   ครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวณชายเเดนและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
   จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 26 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional