Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์เอกชน


 

           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 4 ภาค
   เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ให้กับสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
   ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
           การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้
   เกี่ยวกับเครื่องมือ CFSAWS:ss มาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์
   การใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารงาน ความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับ
   ความร่วมมือ 3 ฝ่ายในงานสอบบัญชีภาคเอกชน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
   ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
   ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา ผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
   ของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
   และ 7 จำนวน 77 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสมพร พุฒวันเพ็ญ
   ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน และนายประสพสิน แม้นทิม
   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 บรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าสัมมนา
   ในหัวข้อการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional