Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์


 

           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีลงนาม
   ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบ
   กิจการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในขบวนการสหกรณ์
   4 หน่วยงานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มีความรู้
   ความสามารถและทักษะ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์
   อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นอิสระ
   และนำไปสู่ "คนแข็งขัน องค์กรแข็งแรง" โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย
   ผู้นำขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันวิชาการ
   ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional