Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


พระนครศรีอุธยา...เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์          เมื่อวันที่  25  มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา 
   จัดอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์ หลักสูตร
   การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ในการบริหารงานสหกรณ์  
   เพื่อให้สหกรณ์เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน
   CFSAWS:ss และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   โดยมี
นางสาวนพวรรณ  กัตติกามาส  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   พระนครศรีอยุธยา
  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  สำหรับผู้เข้ารับการอบรมคือ
   คณะกรรมการ, ผู้จัดการ และพนักงานบัญชีของสหกรณ์  จำนวน  23  แห่ง 
   ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional