Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจฯ จัดเสวนา "กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ" ที่ จ.เพชรบุรี          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552   ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  รัฐมนตรีช่วย
   ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา
   โครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ  ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชี
   แก้วิกฤติเศรษฐกิจ” ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
   จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
นายศุภชัย  บานพับทอง  อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
 
เป็นผู้กล่าวรายงาน
         
กิจกรรมการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยบัญชีครัวเรือนดังกล่าว
   มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดหาแนวทาง กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการ
   จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ
   ผู้นำชุมชน  สมาชิกของสหกรณ์  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  เกษตรกร  
   และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
   ในครัวเรือน  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน
   ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ
   ในครัวเรือน  ด้วยการรณรงค์ให้มีการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทาง
   หนึ่งที่ช่วยให้ฟันผ่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน  ทั้งยังจะส่งผลไป
   ยังครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
   ในยุควิกฤติเศรษฐกิจได้
         
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ
   ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ”  
   โดยตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และตัวแทน
   เกษตรกรมาร่วมระดมความคิดในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน 
   และนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้  พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการบันทึกบัญชี
   ของเกษตรกร  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย
   ผู้นำชุมชน  สมาชิกของสหกรณ์  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  เกษตรกร 
   และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  500 คน
         
การนี้  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
   สหกรณ์ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนและเกษตรกรที่จัดทำบัญชีต่อเนื่องเพื่อ
   เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างเครือข่ายให้มีการจัดทำบัญชีเพิ่มมากขึ้นต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional