Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจฯ จัดเสวนา "กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ" ที่ จ.เพชรบุรี          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552   ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  รัฐมนตรีช่วย
   ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา
   โครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ  ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชี
   แก้วิกฤติเศรษฐกิจ” ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
   จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
นายศุภชัย  บานพับทอง  อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
 
เป็นผู้กล่าวรายงาน
         
กิจกรรมการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยบัญชีครัวเรือนดังกล่าว
   มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดหาแนวทาง กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการ
   จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับ
   ผู้นำชุมชน  สมาชิกของสหกรณ์  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  เกษตรกร  
   และประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
   ในครัวเรือน  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน
   ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ
   ในครัวเรือน  ด้วยการรณรงค์ให้มีการทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทาง
   หนึ่งที่ช่วยให้ฟันผ่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน  ทั้งยังจะส่งผลไป
   ยังครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
   ในยุควิกฤติเศรษฐกิจได้
         
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาโครงการกู้วิกฤติเศรษฐกิจ
   ด้วยบัญชีครัวเรือน หลักสูตร “กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ”  
   โดยตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และตัวแทน
   เกษตรกรมาร่วมระดมความคิดในการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน 
   และนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้  พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการบันทึกบัญชี
   ของเกษตรกร  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย
   ผู้นำชุมชน  สมาชิกของสหกรณ์  อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  เกษตรกร 
   และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  500 คน
         
การนี้  ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
   สหกรณ์ ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนและเกษตรกรที่จัดทำบัญชีต่อเนื่องเพื่อ
   เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างเครือข่ายให้มีการจัดทำบัญชีเพิ่มมากขึ้นต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional