Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


มุกดาหารสอนบัญชีให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน          นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   มุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าทีในสังกัด   สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ - จ่าย
   ในครัวเรือน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  ใน
   "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำบัญชีอิเล็กทรอนิก"
 เพื่อเตรียมความพร้อม
   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการจัดการ
   เงินทุนชุมชน 
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
   จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23 - 24  มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional