Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
โครงการรวมพลคนทำบัญชี...สตส.นนทบุรี          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี 
   จัดอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน  โครงการรวมพลคนทำบัญชี  หลักสูตร "กลยุทธ์
   การทำบัญชี  แก้วิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน"  ให้กับอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี 
   สมาชิกสหกรณ์  ผู้นำชุมชนในพื้นที่  เพื่ออบรม   แลกเปลี่ยน  เรียนรู้และรับฟัง
   ความคิดเห็นที่ได้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือน  และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
   โดยคาดหวังว่าจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปสอนแนะ   แก่คนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญ
   ของการจัดทำบัญชี   รวมถึงการสร้างเครือข่าย  เป็นการจุดประกายให้มีการบันทึก
   บัญชีอย่างยั่งยืน 
          
ในการนี้นางพจนารถ  เกษประคอง  หัวหน้าสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์นนทบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24  มีนาคม 2552 
   ณ โรงแรมมิลฟอร์ด  พาราไดซ์  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทั้งนี้ได้มี
   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน 
   ตำบลปากน้ำปราณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional