Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อบรม EasyWebTime Version 2007          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 นายสมชาย  ศิริรุ่งกิจ  ผู้อำนวยการสำนัก
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร
   “การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ EasyWebTime Version 2007     รุ่นที่ 1 ณ
   ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
   เกี่ยวกับโปรแกรม EasyWebTime Version 2007 มีความเข้าใจคำสั่ง เมนู
   และหลักการทำงานโปรแกรม สามารถปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลให้เกิดความ
   ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถบริหารจัดการ และแบ่งหน้าที่การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์
   ในส่วนต่าง ๆ ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
   ในส่วนกลาง ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสามารถ
   ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดได้
รวมทั้งสิ้น 38 คน ระหว่างวันที่
   23 – 24 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional