Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เดินเครื่อง ให้ความรู้ทางบัญชีกับชนเขาในจังหวัด          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ
   ร่วมกับครูบัญชีอาสาใน อำเภอเขาค้อ จัดการอบรมให้ความรู้การทำบัญชีในครัวเรือน
   ตาม
โครงการ “เสริมสร้างทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต”
แก่เด็กนักเรียน และชาวบ้าน
   ของหมู่บ้านเล่าลือ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง
   เพื่อขยายฐานความรู้ทางบัญชีไปยังชาวเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีชาวบ้าน
   และเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional