Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ส่งเสริมความรู้บัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่  19  มีนาคม 2552 นายศุภชัย  กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
   ให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย พร้อมทั้ง
   บริการให้คำแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและแจกเอกสาร
   สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หวังให้เกษตรกร  เยาวชน  และประชาชน
   ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และนำข้อมูล
   ทางบัญชีใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผนประกอบอาชีพได้ 
   ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี
นายพงษ์ศิริ  กุสุมภ์
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านโพน 
   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional