Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จ
   พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จทรงเยี่ยมและติดตาม
   การดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว”  ในพระราชูปถัมป์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
   พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
   สยามมกุฎราชกุมารทรงประทานเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือ
   งานในโครงการฯ จากนั้น เสด็จเยี่ยมบ้านบัญชีสายใยรักและบ้านสมาชิกโครงการ
   สายใยรักแห่งครอบครัว ณ วัดสระไม้แดง  หมู่ที่ 16 ตำบลแพรกศรีราชา 
   อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2552
  
          การนี้ นางนฤมล  พนาวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา   
   พร้อมด้วย นางสาวอุบลศรี  หอพัตราภรณ์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
   ชัยนาท และข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional