Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กรมตรวจฯ รวมพลคนทำบัญชี...จ.ราชบุรี          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  รัฐมนตรี
   ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้เกียรติเป็นประธาน
   พิธีเปิดโครงการรวมพลคนทำบัญชี  หลักสูตร  "กลยุทธ์การทำบัญชี
   แก้วิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน"   โดยมี
นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดี
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  บ้านโป่งคอมเพล็กซ์ 
   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

          ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
   เกษตรกรและสหกรณ์ 
เปิดเผยภายหลักเป็นประธานในพิธีว่า การเสวนา
   การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม
   โครงการได้แก่แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี  สมาชิกสหกรณ์ ผู้นำชุมชน
   และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจ ตระหนักถึงประโยชน์ของการลงบัญชี 
   การนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เกิด
   การวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและชุมชน
   ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง  ด้วยบัญชี  อันเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้นโยบาย
   ขจัดความยากจนให้ประสบความสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง
 ทั้งนี้มีอาสาสมัคร
   เกษตรด้านบัญชี  สมาชิกสหกรณ์  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไปประมาณ
   กว่า 700 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional