Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
57 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน


 

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีที่ 57 จากนั้น ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็น
   การเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม 202
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร
           ในวันเดียวกัน นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2552 ให้กับข้าราชการ
   ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจและ
   เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการดีเด่น
   ลูกจ้างประจำดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น รางวัลผู้สอบบัญชีเด่น รางวัล
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น รางวัลหน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซด์ดีเด่น
   และรางวัลคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
   มหานาค กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional