Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
“ชาติชาย” ห่วงธุรกิจสหกรณ์ปี 52 ย้ำกรมตรวจฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด          นายศุภชัย  บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า
   ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาติชาย พุคยาภรณ์
   ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าติดตาม และประเมินสถานการณ์
   ธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบ
   จากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบ
   เชื่อมโยงมาถึงภาคการเกษตรทั้งหมด ซึ่งจากการประเมินภาวะเศรษฐกิจ
   ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตลอดทั้งปี 2551 โดยรวมยังมี
   แนวโน้มที่ดี  ผลประกอบการมีกำไรในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อมีกำไร
   สูงสุดถึงร้อยละ 90.89    ของผลประกอบการธุรกิจทั้งหมด  ส่วนยอดรวม
   ผลกำไรธุรกิจสหกรณ์มีราว 3.5 หมื่นล้านบาท  ส่วนฐานะการเงินของสหกรณ์
   ยังมีสภาพคล่องตัวที่ดี มียอดสินทรัพย์หรือทุนดำเนินการ 1 ล้านล้านบาท
   ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 12.48 คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของ
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยทุนทั้งหมดของสหกรณ์สามารถรองรับ
   หนี้กู้ยืมภายนอกได้ถึง 3 เท่าตัว และถึงแม้หนี้กู้ยืมภายนอกจะเพิ่มขึ้น
   จากปี 2550 ก็คิดเป็นร้อยละเพียง 1.77  ซึ่งถือว่าพอเพียงและไม่เสี่ยงต่อ
   การลงทุนมากนัก ส่วนปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในรอบปีสูง  มีถึง 1.1 ล้านล้านบาท
   นอกจากนั้น ระบบการควบคุมภายในยังมีคุณภาพและอยู่ในระดับค่อนข้างดี
        
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ส่วนแนวโน้มในปี 2552 นั้น
   คาดว่าปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลต่อเนื่อง  และอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ
   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ชะลอตัวลงเล็กน้อย ทั้งการลงทุน การบริโภค
   และภาระการผ่อนชำระหนี้ของสมาชิก แต่เชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวยังกระทบ
   ต่อธุรกิจสหกรณ์น้อยกว่าธุรกิจทั่วไป และคาดว่าปริมาณธุรกิจสหกรณ์จะยัง
   ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 หรือเป็น  1.2 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตาม
   เพื่อให้ธุรกิจสหกรณ์สามารถอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตลอดปี  2552 นี้
   ขอให้ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ควรเน้นการกระตุ้นและสร้าง
   ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน โดยใช้ทุนดำเนินงานภายใน ในการ
   ดำเนินธุรกิจ  กำหนดมาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่อาจจะ
   ได้รับผลกระทบ และวางกลไกช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่อาจจะต้องเผชิญ
   ปัญหาราคาผลผลิตลดลง ให้สามารถวางแผนการผลิตและได้รับผลตอบแทน
   ที่เหมาะสมรวมทั้งดูแลสภาพคล่องให้มีเพียงพอ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional