Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551


 

           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย นายประยุทธ ศิริบุญ
   ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศล
   ให้แก่บรรดาอดีตข้าราชการและลูกจ้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม
   ไปแล้ว จำนวน 193 คน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
   เพื่อให้สมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมและบุคลากร
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
   ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional