Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา เพิ่มทักษะด้านบัญชีให้กับเครือข่าย


 

           เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
   โดย นายดำรง ทองบุญ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมด้วย
   ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
   (ครูบัญชี) ในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
   เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้มีความรู้ในการ
   จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถ
   สอนแนะให้แก่เกษตรกรที่เป็นเครือข่าย รวมทั้งติดตามประเมินผลและรวบรวม
   ผลการบันทึกบัญชีเป็นรายบุคคล ตลอดจนให้ครูบัญชีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
   ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้เข้าอบรมประกอบ
   ด้วยอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่จังหวัดยะลา
   จำนวน 200 คน โดยมี นายสถาภร กาญจนบุศย์ รองนายกเทศมนตรี
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
   (อาคารหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional