Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี แนะ...บัญชี...ช่วยสร้างความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผาสุข


 

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   โดย นางสาววัชรี เรืองจิระขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนความเข้มแข็ง
   ด้านบัญชีในงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม
   โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
   สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ปี 2552" โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
   จัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมบริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
   ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน หวังให้เกษตรกร
   และประชาชนมีความรู้สามารถจดบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์
   ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
   ทางการเงินในการประกอบอาชีพได้ อันจะนำไปสู่การออม พึ่งพาตนเองได้
   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัว
   มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
   มหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ
   ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional